Mole noa taimi Fale Alea, momoiki ‘a e alea; Hon. Ma’afu Tukui’aulahi

NUKU’ALOFA: ‘I HE uike kuohilí na’e paaki atu ai ‘e he Nusipepa Taimi ‘o Tonga  ha’ane faka’eke’eke mo e faiako ‘a e ‘Ikale Tahí, ‘Isitolo Maka, pea ne ‘i ai e lave ai ‘a ‘Isitolo ki he hanga ‘e he Fale Aleá ‘o alea’i e ngaahi hingoa ke fakakau ki he timi ‘Ikale Tahí.

Ko e lea ‘a e faiakó ne mo’oni’ia ‘aupito ai e tokolahi, kuo nau fetu’utaki mai, he ‘ene pehē pē ‘e tuku ā e Fale Aleá ia ka nau ō mai ā kinautolu ‘o faiako ‘akapulú.

Ko ‘aneafi na’e hanga ai ‘e he Minisita Fonuá mo e Savea, Nōpele Ma’afu Tukui’aulahi ‘o fakamanatu ki he Fale Aleá ‘a e taimi lahi ‘o e Falé ‘oku mole he ‘enau alea’i e fakaikiiki e ngaahi me’a ‘o ne fakatātā ‘aki e ngaahi ‘aho kuohilí.

Na’e mole konga lahi he alea’i ‘e he Fale Aleá ‘a e tautea ‘e fai ‘e he CEO ki ha taha ngaue ‘oku ne maumau’i e ngaahi lao pe tu’utu’uni ngāue ‘a e ngāue’angá. Ne ‘alu e aleá ia ‘o a’u ki he me’a ‘a e CEO ‘oku totonu ke fai mo e hā fua e fanga ki’i fakaikiiki kehekehe.

Ko e me’a ne tokanga ki ai e Minisitaá, ke tukuange mu’a e me’a ia ko iá ki he CEO kene fai ia ‘e ia he kuo nau ‘ilo pe ‘a e me’a totonu ke nau faí, ka e hiki atu ‘enau aleá ki he ngaahi me’a matamata lalahi mo totonu ke ngata pe ai e alea faka Fale Aleá. Tatau tofu pe mo e me’a ne lave ki ai e faiako ‘Ikale Tahí.

‘Oku ‘i ai e tui ki he mahu’inga ke fakahoko ha ako makehe ‘a e kau mēmipa Fale Aleá, ke fakamahino’i ‘a e ngaahi ngatangata’anga ‘o e me’a ke fai ai e aleá, pea mo e ngaahi me’a ‘oku fu’u mātu’aki fakamole taimi ke nau alea ki ai, he ‘oku ‘osi ‘i ai e kakai taukei ange mo ‘ilo lahi ange kuo fili pe kuo nau ‘i he ngaahi tafa’aki ko iá ke nau fakahoko.

Na’e poupou foki ‘a e Minisita Ngoué mo e Toutaí, Nōpele Vaea kia Tukui’aulahi ‘o ne pehē ko e ‘aho ‘e 365 ko ia he ta’ú. Ko e ‘aho pe ‘e 165 ai ‘oku nau ngāue faka Fale Alea. Pea ‘oku mahu’inga ‘aupito ke ngāue ‘aonga ‘aki ‘a e ki’i taimi ‘oku fakahoko ai e Fale Aleá.

Na’e ‘uhinga e taukave ‘a e ongo Minisitaá koe’uhí ko e fanga ki’i tu’utu’uni ngāue, pe Regulations, ‘oku ‘ikai totonu ke toe fakamole taimi ai ‘a Fale Alea ka e ‘alu ia ki he Pule’angá pe ko e Executive ke nau ngāue ki ai pea hoko atu ki he ngaahi potungāue pea mo e kau CEO.

Na’e ‘ikai ke tui ki heni ‘a e fakafofonga ‘o Tongatapu 8, Sione Taione he ‘ene pehē ‘oku tu’u pe ia he Laó ko e me’a kotoa pe ia kuopau ke fakafou mai ia ki Fale Aleá.

‘Oku kau e fakafofonga ko ‘ení he fakafofonga fa’a lēlea mo’oni ‘i Fale Alea.