Kole atu Tokoni Palemia, pe kuo hā e uta mataka ki Fisi?

Tangataʻeiki,

‘Oku ou kole fakamaatoato mo tautapa atu he Tohi ni ki he ‘Eiki Tokoni Palemia ‘o Tongá, Hon. Samiu Kuita Vaipulu, keke angalelei mu’a mo anga fakatōkilalo pea mo anga’i taki ‘o kole fakamolemole mai kia kimautolu ko eni kakai ‘o e fonuá ki he fakamatala na’a ke fakahoko he konga kimu’a ‘o e ta’u ní ho’o pehē ’e kamata ‘i ‘Akosi pe ko Sepitema ‘o e ta’u ní ‘e toe fua e niu mataká ’i Tonga ni ‘o uta ki Fisi.

Pea ko e uta ko iá ’e ha’u pe vaka mei Fisi ‘o uta pea ‘e sai ki he ongo Niuá mo ‘etau fefakatau’aki koloá mei he kautaha koloa ‘iloa ‘i Fisi ko e Punja.

Pea ko e ha’u ‘a e vaká mei Fisi ke uta e mataká ’e fou mai ai pe ‘i Niua ‘o fakatau ai ‘enau koloá pea mo fua ai pe ‘enau niu mataká.

Na’a ku ‘osi Tohi atu he mahina kimu’a ‘Etita ‘o kole ki he Tokoni Palemiá, ke fakapapau’i mai e me’a ni he na’a ku ‘osi kamata langa fale ta’oniu au ia pea mo kamata keu lehilehi’i ‘eku fo’i niu mataká ’o ‘ikai keu toe fafanga puaka ‘aki mo tukuange ki he kakai ke nau ō ‘o tufi niu noa’ia hoku ‘api tukuhaú koe’uhí ko ‘eku fakakaukau’i e kamata ko ‘eni ‘a e fua mataká.

Na’e hala ‘atā ke tokanga mai e Tokoni Palemiá ia ke pehē mai he taimi ko iá ’oku ‘ikai ke lava. Na’a ku ‘osi kumi talamu au ke tafu ai e niú pea me’a mālie ko e te’eki ke langa hoku faleniú he na’e meimei luma ‘aki au mo hoku hakó.

Ko ‘eni kuo ‘ikai ke hoko pea ko e taki leleí ‘oku toe ‘asi mai he TV ‘o kole fakamolemole mai kia kimautolu ko ‘eni kakai ngāue ‘o e fonuá ’o ke pehē mai ‘oku ‘ikai ke lava e fakakaukau ko iá.

‘Oku ou mamahi he me’a ni he ‘oku mou ‘ai’ai noa’ia kimautolu he takai atu ko ‘ení. ‘Oku mou faka’atā mai ke mau ‘ilo ‘a e fa’ahinga taki kovi mo ‘ai’ainoa’ia ‘oku mou faí. Mahalo ne mou ō ha fakataha pea fai ai e alea ta’epau ko ‘ení, pea mou ō mai ‘o tukumai pehe’i kia kimautolu pea ‘oku mau fanongo lelei ki ai mo tui ki ai he ko e Tokoni Palemiá ko e, hili ange ko iá kuo ‘ikai hoko.

‘Ofa mai Tokoni Palemia ‘o ‘asi mai ‘o kole fakmolemole pe ‘omai ha fakamatala pau ki he me’a ni he ‘oku ‘ikai ko ha me’a si’i. Kapau ‘e ‘ikai teke fai ‘eni pea ko ‘ene to’o kotoa ia ‘eku falala meia te ko e pea mo e Pule’anga ko ‘eni.

‘Ofa mai ‘o fai e me’a ni he ‘oku mau fakaongoongo atu, ‘oua te mou tukunoa’i e me’a ni he ‘e hoko ko e maumau me’a lahi faka’ulia he ‘etau fononga atu ko ‘ení.

 

Faka’apa’apa atu

Viliami K. Tonga

Tongatapu

 

Reader Comments