Taha ‘a e kakai Tongá ‘oku tau makehe ai

Tangataʻeiki,

 

‘Oku ou fie fakahā he Tohi ni ‘a ‘eku mahu’inga’ia mo’oni he taha ‘a e kakai Tonga nofo Nu’usilá ’o tau makehe ai mei ha toe matakali pe fonua, pea kiate au ‘oku mahu’inga ‘aupito ‘a e hoko ‘a e me’a ni.

Ko hono ‘uhingá he ‘oku hanga ‘e he faaitaha ko ‘ení, ‘o fakamanatu mai kiate kitautolu ko e taha ia e ngaahi makehe’anga ‘o e kakai Tongá mei ha toe kakai ha fonua ‘o Mamani.

Ko Tongá na’e kehe pe ia talu hono tanupou, pea ‘e ‘ikai ke toe fakamatala ki he hisitōliá he kuo mea’i lelei pe ia ‘e he kau lau nusipepá. Pea ko e taimi kotoa pe ‘oku tau nofo hifo ai ke fakamanamanatu e ngaahi hisitōlia fakaofo ‘o e fonua ni ‘o a’umai ai pe ki hono tuku ki Langí pea ‘oku māfana hotau lotó pea tau ongo’i ai hotau makehé.

Ko e me’apangó ‘Etita, he ‘oku lahi fau ange taimi ia he lolotonga ni ‘oku ngalo ‘ia kitautolu ia ‘a e ngaahi makatu’unga melie ko iá pea tau fakama’ama’a'a’i pe ‘e kitautolu ‘a kitautolu. Pea tau hē ai ‘o hangē ha kakai mo ha fonua ‘oku ‘ikai makehé.

Ko e mahu’inga’ia ia ‘a e Tohi ni ke he me’a ko ‘eni kuo hoko he fe’auhi Ipu ‘a Mamani ko ‘ení ko hono fakamanatu kia kitautolu hotau makehé, talu mei mu’a pea ko e foki mo’oni ‘o ma’u kakato ‘etau makehé ko e foki ki he ‘Eiki ‘oku pule aoniu.

He ka ‘ikai ‘e faifai pe pea mole ‘etau makehe, he ko Tonga ‘a e ‘Isileli ‘o e Pasifika Sauté, ko e kakai fili kitautolu ‘a e ‘Eikí hotau potutahí.

 

Faka’apa’apa atu

Charlie Crew

Tongatapu 

 

 

 

Reader Comments