Vevela’i ‘e Toloa ‘a Liahona he fainolo U/20

fa’u ‘e Livi Mafi

 

NUKU’ALOFA: KUO toe hoko ‘a e timi ta’u 20 ‘a Toloá ko e hau ia ‘o e fe’auhi ‘o e ngaahi timi si’i hifo he ta’u 20 ‘o e ta’u ní, hili ia ‘enau fakapapau’i ‘enau ikuná hono vevela’i ‘a Liahona ‘i he fainoló ‘aki ‘a e kai ko e 8-5.

Ko e sitā toko 7 'a Toloá, Hōsea Saumaki pea 'oku tāupe mai hono tu'á 'a Vai Hausia mei Liahoná.

Ko e tau mālie mo fetu’otu’ani mo’oni he na’e toki mānava pē ‘a Toloa he miniti faka’osí ‘i he mahino kuo nau toe hoko ko e hau ‘o e ta’u 20 ‘i he ta’u ni.

Ko e malu’i lelei eni ‘e Toloa honau seá ‘a ia na’a nau ikuna foki mo e fe’auhi tatau ‘o e ta’u kuo’osí.

Na’e huitu’a foki mei he timi ‘a Toloá ‘enau sitā va’inga toko fitu ko ia ko Hōsea Saumaki pea mei he timi ‘a Liahoná ko Vai Hausia.

Neongo na’e ki’i pule’i ‘e Toloa ‘a e va’ingá ‘i he konga ‘uluakí, ka na’e foki mai ‘a Liahona he tu’u’anga uá mo ha fakamanamana lahi mo’oni ki he laini tifeni ‘a Toloá, kae mālō pē ko e malu mo fefeka ‘a e tali-tangatá ke holoholo’i ai ha ngaahi lo’imata ne mei tō.

Kaekehe kuo hoko foki ‘a Toloa ko e fuofua timi ia ke ne ikuna hokohoko ‘a e fe’auhi ‘a e U-20, pea ‘e fakatatali ai ki he ta’u kaha’ú ke toe fai hano alea’i ‘o e hau ‘o e lēvolo ni pea ‘e fiema’u ia ki Toloa ke nau toe feinga ke malu’i honau letá.

Ko e fe’auhi foki ko ení ‘oku ‘i he malumalu ia ‘a e Komiti ‘Akapulu ‘a Tongatapú, pea ko e ngaahi fe’auhi ki he ngaahi levolo lahi kuo lava atu ia tukukehe ‘a e pē ‘a e Premier ‘a ia ‘oku lolotonga fakahoko ‘a e ngaahi takai fainoló ‘i he uike ní.