Fehangahangai Poate Liikí

Ko hai nai ‘oku mo’oní?

- fa’u ‘e Livi Mafi

 NUKU’ALOFA: KUO lahi ‘a e ngaahi fetukuaki kuo a’u tonu mai ki he Ongoongo Sipoti ‘a e Taimi ‘o Tongá, fekau’aki ‘eni pea mo e ngaahi tukuaki’i ‘o e ngaahi me’a ‘oku takaloto ‘i hono fakalele ‘a e maa’imoa ‘Akapulu Liikí ‘i he fonua ni.

Na’e fakahā ‘e Williams Edwards ko e taha ‘o e kau Tālekita ‘o e Poate ‘Akapulu Liiki ‘a Tongá (TNRL) ‘a ia kuo ne fakafisi mei he Poaté talu mei he ta’u 2009 makatu’unga ‘i he ngaahi feta’emahino’aki mo e ‘ikai ke ne poupou‘i ‘a e Sekelitali Lolotonga ‘o e Poaté, Lōpeti ‘Uhatafe koe’uhí ko ‘ene tukuaki’i ki he ngaahi ngaue faihala pea pehē ki hono tukunoa’i ‘e he Seá, Stan Moheloa kae ‘ikai fai ha ngāue ki ai.

Ka ‘i he taimi tatau na’e fai foki ha fetu’utaki kia Stan Moheloa ‘o fekau’aki mo e me’a ni, pea ‘oku mahino leva ‘oku ‘i ai ‘a e fetūkuaki mei he ongo tafa’akí fakatou’osi.

Kaekehe ko e ngaahi tukuaki’i ‘o Lōpetí ‘o pehē ko e ta’u 2009 na’e fakahoko ai ha fakataha Poate ‘a e Liikí ‘i he ‘aho 3 ‘o Sepitemá, pea na’e ‘ohake ai e fiema’u ke ‘ave ha ongo talavou fakalotofonua ki ‘Aositelēlia ki he fe’auhi Pacific Cup pea na’e mā’ala’ala kotoa pē eni ‘i hono lēkooti ‘i he miniti ‘o e fakatahá pea ko Lōpeti pē na’a ne hiki ‘a e minití.

Na’e pehē ‘e Edwards ko e taha eni he ‘uhinga tefito na’a nau fakafisi mo mavahe ai mei he Poaté

“ ’I Sepitema 2009, na’e ma’u ai ‘e ‘Ana Tupou ha fetu’utaki telefoni mei he ‘Ofisi Talafekaulahi ‘a ‘Aositelēliá ‘i Tonga ní ko e fiema’u ke lea kia Lōpeti ‘Uhatafe ka na’e ‘ikai ke ne ‘i ai, pea ‘i hono ‘eke atu pē ko e hā, na’e pehē ‘e he ta’ahine mei he ‘Ōfisí, ‘oku fiema’u ‘a Lōpeti ke ‘aluange ki he ‘Ofisi Talafekaulahi ‘Aositelēlia ke fakafonu ‘a e kole visa ki he fa’ahinga ko ia ‘oku teu folaú.”

“’I hono ‘eke atu ‘e ‘Ana ko hai kinautolú, na’e pehē ‘e he ta’ahiné ko e toko 18 mei he Liikí ‘oku teu ke folau ki ‘Aositelēlia.”

Ko e taimi eni na’a nau ‘ilo ai ‘oku loi ‘a Lōpetí pea na’e kole atu ‘e ‘Ana ke  (fax) ‘oange ‘a e foomu kole visa ko ení ke nau sio ki ai.

Fakatatau ki he fakamatala ‘a Edwards, na’a nau ‘ilo heni ko e foomu kole visa kākā eni kuo fai ‘e Lōpetí koe’uhí fakatatau ki he miniti ‘o e fakatahá na’e ‘ikai ke ‘i ai ha me’a pehē pe loto ‘a e Poaté ke ‘ave ‘a  e toko 18 ko ení ka ko e toko 2 pē ‘a ia ‘e to’o mai takitaha mei he ongo timi na’a na fainolo he fe’auhi fakalotofonua ‘o e ta’u ko iá ‘a ia ko Lapaha pea mo Kolomotu’a.

‘A ia na’e fakahoko ‘e Lōpeti ha tohi ki he ‘Ofisi Talafekaulahi ‘Aositelēliá ‘i he ‘aho 22 ‘o Sepitemá ‘o fakahā kuo loto ‘a e Poaté ke ‘ave ha kau va’inga ‘e toko 8 pea kau ai mo e kau faiako mo e kau fakamaau ‘o fe’unga kotoa mo e toko 18, ka ‘oku mahino na’e ‘ikai ke ‘i ai ha me’a pēhē ‘i he fakatahá ka ko e toko 2 pē.

Na’e pehē ‘e Edwards na’a nau (Poate) feinga ke fai ha talanoa ki he me’a ni ka na’e ‘ikai pē ke malava ia pea kau ai mo e feinga ‘a Stan Moheloa (Sea 2009) ia ke malu’i mo poupou kia Lōpeti pea a’u ki he māhina ‘Okatopá ne nau fakakaukau ai ke nau mavahe ā kinautolu mei he Poaté koe’uhí ko e ngāue kākā mo ta’etotonu kuo fai ‘e Lōpetí.

Na’a ne toe tānaki mai ‘oku mahino kia kinatolu ‘a hono fai ‘e Lōpeti ‘a e kākā ko ení ke fakamalumalu atu ‘a e kakai ko eni ‘e toko 18 na’e hā ‘i he’ene tohí kole visá he hingoa ‘o e Liikí, (TNRL) ke malava ai ke nau folau ki ‘Aositelēlia.

Kaekehe na’e ma’u foki mo ha faingamālie ke fai ha talanoa mo e Sea ‘o e Poate Liikí, Stan Moheloa ‘o fekau’aki mo e ngaahi tukuaki’i ko eni kuo fai ange kiate ia mo e mēmipa ‘o ‘ene Poaté pea na’e fakahā ai ‘e Stan, na’e ‘osi mahino ‘aupito pē ‘a e ngaahi tukuaki’i ia ko ení pea na’e a’u pē ‘one fakafisi mei hono lakangá ‘i ha ‘uhinga kehe ia ka na’e toe fiema’u pē ia ‘e he Poate ke ne foki ange ke hoko atu ‘a e ngāué ‘o a’u mai ki he taimi ni.

‘I he’ene tali ki he ngaahi tukuaki’í na’a ne pehē, ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha’ane feinga ke fūfū ‘a e ngaahi me’a na’e hokó pea ‘oku ne ‘ilo fakapapau na’e ‘ikai ke ‘i ai ha kaunga ia ‘a Lōpeti ki he ngaahi me’a ko ia na’e fai ki ai hono tukuaki’í.

“Ko hono mo’oní ‘oku tu’u’atā ‘aupito pē ‘a Lōpeti ia mei he ngaahi me’a ko ení, pea na’a mau ‘osi iku ki he Fakamaau’angá pea tu’utu’uni ai ‘e he Fakamaau’angá ke mau foki ‘o fai hamau AGM (fakataha poate) ke fakalelei ai ‘a e me’a ni he ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha hia ia ‘e fakamo’oni’i.”

Na’e pehē ‘e Stan na’e fai leva ‘a e AGM pe ko e fakataha poate ‘a e Liikí ‘i Sepitema nai pē ko ‘Okatopa ‘o e ta’u ní (2012) pē pea na’e fai ai hono toe fili fo’ou ‘a e kau ma’u lakangá ki he Poaté pea toe iku pē ‘o fili ‘e he fakatahá kinautolu ‘o toe kau pē ai ‘a Lōpeti.

“Ko e me’a ko ē ke mahinó, kapau na’e ‘i ai ha faiahala ‘a Lōpeti ‘o hangē ko e me’a ‘oku si’i loto mamahi mai ki ai ‘a ni’ihi ko ená, ko e hā na’e loto ai ‘a e tokolahi ke toe kau he Poaté. ‘A ia na’e ‘ikai teu fili ‘a Lōpeti ka ko e fili ia ‘e he Poaté.”

“ Na’a ku pēhē kuo fakalelei’i ‘a e tu’unga ko ení he ko e tu’utu’uni eni ‘a e fakamaau’angá ke mau foki ‘o fai ha AGM ke fakalelei’i ai ‘a e fetōkehekehe ko ení, pea na’e tu’utu’uni ‘e he fakamaau’angá ke fakalele ‘a e AGM ko ení ‘e he fa’ahinga ko ena na’a nau lotomamahí, ‘o kau ai hono fa’u e ‘asēnita ke fakahoko ai e fakatahá pea ‘i he fakamulitukú na’e ola lelei, ka ‘oku mahino eni mahalo ‘oku kei ‘i ai pē ha loto mamahi ia pē mahalo na’a ko ha me’a kehe ia…”

 

Va’inga Konituleki ta’efakalao

Ko e toe palopalema ‘e taha ko hono ‘ilo kimui ‘oku ta’efakalao ‘a e konituleki ‘o ha ongo talavou Tonga ki ‘Aositelēlia

Ko e ongo talavou ni ko Kulī Tonga mei Kolofo’ou pea mo Saia Taufalele mei Lapaha.

“Na’e folau ‘a e ongo talavou ni ki ‘Aositelēlia ‘i ha konituleki va’inga Liiki he ta’u kuo’osí pea toki ‘ilo pē kimui ko ‘ena visa ‘eve’eva pē na’e fakahū ange ki he ‘Imikuleisiní,” ko e fakahā ia ‘e Williams.

Na’e fai foki mo e fetu’utaki kia Kulī, pea na’e pehē ‘e Kulī ko e mo’oni eni koe’uhí ko e faingamālie na’a na ma’ú ko e konituleki ki ‘Aositelēlia, ka na’e toki ‘ilo’i pē ‘oku na visa ‘eve’eva pē koe’uhí ko e māhina pē ‘e 3 na’e tāa’i ange he ‘Imí ke na ‘i ‘Aositelēlia aí.

“Ko e tu’o ua eni ‘ema ‘alu he visa ‘eve’eva pē ‘a ia ko e māhina pē ‘e 3 pea ma foki mai pea ma toe ‘alu ‘o ‘osi pē ‘a e mahina ‘e 3 pea ma foki mai pea ‘oku ma kei fakaongoongo ai pē … ka na’e fetu’utaki kia Lōpeti fekau’aki mo e me’a ni pea na’e pehē ‘e Lōpeti ‘e ‘ikai ke toe lava ia ke ma folau,” ko Kulī Tonga ia.

Ka na’e tali ki ia ‘a Stan ia ‘o pehē, ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha kaunga ia ‘a Lōpeti ki he visa ko eni ‘o e ongo talavou ko ení, koe’uhí ko e tokotaha kehe ia ‘oku ne tokanga’i ‘a e me’a ni.

“Ko e me’a ko ia ki he aleapau mo ha kalapu va’inga ‘i ‘Aositelēliá, ko Sālesi Tonga ia ‘oku ne tokanga’i ‘a e tafa’aki ko iá, ko me’a pē ‘a Lōpeti ia ‘oku faí ko e lele atu ‘o e piki mai ‘a e visá ka ‘oku ‘ikai ke kau ia ki he alea’i ‘o e faingamālie ‘o e fānaú,” ko Stan ia.

Na’a ne pehē ko e founga pē eni ‘e malava ke nau folau ai ko feinga’i hanau visa ‘eve’eva, pea ‘e toki makatu’unga mei he kalapu ko iá pē te nau fakamo’oni mo e tamasi’i ko iá pē ‘ikai ‘o fakatatau ki he lelei ‘ene va’ingá pea ‘e toki ma’u leva ha’ane visa ke nofo mo va’inga ‘i ‘Aositelēlia.

“Koe’uhí na’a fai e fakamo’oni aleapaú ia pea ‘ikai ke fu’u lelei ‘a e perform ia ‘a e tamasi’i ko iá ‘i he faka’amu ‘a e kalapú, pea koe ’uhinga ia ‘oku feinga pē ai he visa ‘eve’evá koe’uhí ‘e toki fakapapau’i ‘ene visa va’ingá ‘ana mei he kalapú ‘i ha’anau tali ke va’inga ma’anautolu.”

 

Hoko eni ke uesia ai mo e faingamālie ‘a e liikí ki ‘Ameliká

 

Na’e toe ‘ohake foki ‘e Edwards mo e fihia ‘a e faingamālie ‘a e Poate Liikí ki ‘Amelika makatu’unga ai pē ‘ia Lōpetí kimu’a, ‘a ia kuo fakata’e’aonga’i (revoke) ai ‘ene visa ki ‘Ameliká .

“Kuo ne maumau’i ‘a e faingamālié pea toe uesia ai mo kimautolu,” ko e tānaki mai ia ‘a Edwards.

Na’a ne pehē ‘oku halaia mo ngalivale tatau pē ‘a Stan Moheloa mo Lōpeti ki he me’a ni koe’uhí ko e Palesiteni eni he ‘aho ko iá ka na’a ne kei fakanainai’i pē ‘a Lōpeti neongo ‘ene kākā na’e faí.

“ Ko hono uá”, ko e fakamatala ia ‘a Edwards, “na’a ne toe fūfū meia kimautolu ‘a e palopalema mo e Pule’anga ‘Ameliká ‘a ia ko hono tāpuni ‘a e faingamālie ki he Poaté mo e Liikí ‘a ia ko e palopalema na’e fakatupunga ‘e Lōpeti lolotonga ha tau Liiki ‘i ‘Amelika ‘i Mē ‘o e ta’u tatau pē, pea iku ai ki hono fakata’e’aonga’i ‘ene Visa ki ‘Ameliká.”

Na’a ne pehē ‘oku kaunga ai pē ‘a e Poaté ki ai he kapau na’e feinga ke (Lōpeti) ‘alu he visa ko ení ‘e hilifaki mai ‘a e mo’ua ki he poaté ko e USD$3,000.

Ka ‘i he tali ki ai ‘a Stan, na’a ne pehē, ‘oku te’eki ke nau ma’u ‘e kinautolu ha tohi mei he ‘Imikuleisini ‘Amelika ‘i Fisí ‘oku fakahā mai ai ha me’a pehē ke tāpuni mai ai ho tau faingamālie  (Liiki) ‘i ‘Ameliká.

“Ko e pehē ko ia na’e revoke (fakata’e’aonga’i) e visa ‘Amelika ‘a Lōpetí ‘oku ‘ikai ke mo’oni ia. Na’e toki tau mai pē eni ‘a Lōpeti na’e folau ki ‘Amelika.”

Na’a ne pehē ko e palopalema ia ko iá, ko e fehālaaki ia ‘a hono fakafonu ‘e he fānau Mate Ma’a Tongá ‘enau foomú ‘o revoke ai ‘a e konga ia ‘e he ‘imí koe’uhí na’e fai ha faitohi ia ki he ‘Imí ‘o fakahā ‘oku ‘ikai ko e timi totonu ia ‘a e Mate ma’a Tongá ‘oku ‘alú.

Na’e pehē ‘e Stan noengo ení na’e malava pē ‘o fai hano fakalelei’i e me’a ni ‘o fakafonua fakalelei ai ‘a e foomu kole ngofua ‘a e konga ‘i he timí ‘i he folau ko ia ki Hawaii.

Kaekehe ko e fetūkuaki eni na’e ki’i fuofuoloa pea ‘oku takitaha taukave’i pē mei he ongo tafa’aki fakatou’osi, ka ko hai koā ‘oku mo’oni?

Na’e faka’osi’aki e Stan ‘ene faka’amu koe’uhí ko e panaki ko ia ‘a e ipu ‘a Māmani ‘o e ta’u kaha’ú, ‘oku fiema’u ‘a e ngāue fakatahá koe’uhí na’a iku ‘o fai e fetōkehekehe’akí pea uesia ai e tamaikí.